1. . Định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển của Doanh nghiệp:
  1. Định hướng phát triển:

– Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có bao gồm ngành in, in tem chống giả và phát triển phần mềm công nghệ thông tin .

 – Đầu tư chiều sâu thay thế một số máy móc, thiết bị in, chế bản in đã hết khấu hao để tăng khả năng cạnh tranh của DAC trên thị trường.

– Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

– Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

  1. Mục tiêu phát triển:

– Hoàn thành nhiệm vụ in các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của ngành với chất lượng tốt, kịp thời gian.

– Kinh doanh có lãi, tối đa hóa lợi nhuận.

– Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của công ty.

 – Cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

 – Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

  1. Quan điểm phát triển:

– Vì lợi ích chung của xã hội, của ngành, của công ty và người lao động.

II. Định hướng các nhiệm vụ:

 – In các loại tem chống giả, tài liệu, sách, báo, tạp chí, các ấn phẩm khác đúng thời gian và đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành và theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

– Liên kết và hợp tác với các Doanh nghiệp, Tập đoàn và các Hiệp hội ….. để phát triển tem chống giả, in ấn và hệ thống phần mềm

– Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị hiện có và không ngừng cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu và đổi mới trang thiết bị để phát triển sản xuất.

– Bảo toàn, phát triển vốn do Tổng công ty giao, tự trang trải các khoản theo quy định pháp luật.

– Tuân thủ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Luật pháp Quốc tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Nội dung triển khai thực hiện

– Tiếp tục khai thác triệt để các mối quan hệ hiện có. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới. Cũng như đầu tư mua mới máy móc thiết bị để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

– Nghiên cứu, đổi mới hoạt động kinh doanh dịch vụ, đảm bảo hoạt động luôn đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.

– Tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng, đào tạo, học tập ngắn hạn và dài hạn cho các cán bộ quản lý, điều hành và công nhân viên ở DAC để nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ

Hotline: 090 147 1866

Skype: